Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska

Paulina Gajzler

Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Agata Śmiłowicz -Osińska
Paulina Gajzler

Pedagog Anna Muszyńska

Pedagog Anna Muszyńska • Terapeuta pedagogiczny  • Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej • Terapeuta osób ze spektrum autyzmu  • Trener komunikacji alternatywnej PECS • Terapeuta behawioralny – w trakcie szkolenia • 

 

Pedagog – Anna Muszyńska

Ukończyła Politechnikę Poznańską ze stopniem magistra inżyniera.

Posiada kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uzyskane na studiach podyplomowych.

 

Pedagog Anna Muszyńska – Doświadczenie zawodowe

Obecnie pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej Edukal jako nauczyciel / terapeuta w zakresie wspierania rozwoju oraz edukacji dzieci

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuję również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalizuje się komunikacji alternatywnej PECS, terapii, rewalidacji oraz kształceniu osób z zaburzeniami rozwojowymi. Do niedawna pracowała w publicznej szkole i przedszkolu prowadząc oddziały klasowe. Prowadziła zajęcia z terapii pedagogicznej dla klas 1-3 oraz 0, w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Aktualnie wspiera działalność kaliskiej Fundacji „Dzieciom Dajemy Szansę”. W fundacji tej prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i warsztaty tematyczne dla dzieci oraz rodziców. 

 

W Centrum Rozwoju APERIO

zajmuje się terapią pedagogiczną oraz zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracuje z dziećmi z: opóźnieniami rozwojowymi, z zagrożeniem wystąpienia dysleksji, z problemami szkolnymi, z trudnościami emocjonalnymi. Oprócz tego zajmuje się indywidualną terapią dla dzieci autyzmem i zespołem aspergera. Do każdego uczestnika terapii dostosowuje indywidualne i kreatywne metody nauki. 

pedagog anna muszyńska

Terapia pedagog iczna – Kalisz

Terapia – z greckiego „terapera” czyli leczenie.
jest to system działań stosowanych nie tylko w stosunku do ludzi chorych ale także jednostek mających wszelkiego rodzaju zaburzenia.
Podmiotem terapii jest człowiek, często dziecko. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż dziecko nie zdaje sobie sprawy z własnych dysfunkcji, nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o rozpoczęciu terapii. Dlatego dorośli, a także nauczyciele, wychowawcy mają przed sobą ogromne zadanie – wychwycenie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i odchyleń od normy w zachowaniu dziecka i podjęcie terapii w celu ich usunięcia. Dlatego w procesie terapii dziecka istnieje potrzeba objęcia nią całego środowiska, w którym ono żyje, gdyż inaczej istnieje groźba, że pozytywne wzorce (np. poprawnego mówienia) zdobyte podczas terapii prowadzonej tylko w szkole nie utrwalą się dziecku (np. w domu rodzinnym dziecko nie będzie słyszało poprawnej mowy itp.). Ponadto w procesie terapii dziecka istotne jest także prowadzenie zajęć w formie zabawy.

Trudności szkolne

Terapia pedagogiczna, zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.  Podsumowując brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.

Terapia pedagog iczna

to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci. Mowa tu o trudnościach w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. – Antoni Balejko.

Otton Lipkowski (Resocjalizacja. Warszawa 1976, s. 217). Według niego do terapii pedagogicznej można zaliczyć wszelkie działania pedagogiczne mające na celu likwidację lub ograniczenie zaburzeń rozwojowych oraz umożliwienie lub ułatwienie najkorzystniejszego rozwoju jednostkom z odchyleniami od normy.

Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych i odnoszą się do dzieci o:

– inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna,

– z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,

– z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,

– o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,

– z zaburzeniami mowy, zdolności matematycznych oraz dynamiki procesów nerwowych. 

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Cel terapii

Celem terapii pedagogicznej jest:

– Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

– Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

– Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

 

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Centrum Rozwoju APERIO

kontakt

Rejestracja
ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz
budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec
Poniedziałek – Piątek 10:00 – 20:00
centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog dziecięcy kalisz
Psycholog dziecięcy kalisz
Rejestracja

+48 729 887 370

ul. Armii Krajowej 35, 62-800 Kalisz

z budynek Piekarni Olszyna na osiedlu Dobrzec

Poniedziałek - Piątek 10:00 - 20:00

centrum@aperio.kalisz.pl

Możliwość płatności kartą

Dla wygody i bezpieczeństwa wprowadziliśmy możliwość płatności kartą płatniczą

Psycholog Kalisz

Psycholog dziecięcy Kalisz

Psycholog dzieci Kalisz

Psycholog dzieci i młodzieży Kalisz

Psychoterapia Kalisz

Psychodietetyk Kalisz

Psycholog On-Line

TUS Kalisz

Zajęcia grupowe dla dzieci

Konsultacje psychologiczne Kalisz

Depresja Kalisz

Terapia autyzmu Kalisz

Terapia zespołu aspergera Kalisz

Terapia rodzin Kalisz

Logopeda Kalisz

Pedagog Kalisz

Terapia logopoedyczna Kalisz

Terapia pedagogiczna Kalisz

Terapia koncentracji uwagi Kalisz

Terapia ręki Kalisz

Terapia integracji sensorycznej Kalisz

Terapia SI Kalisz

Praca psycholog Kalisz

Praca pedagog Kalisz

Praca Logopeda Kalisz

Sensomotoryka

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Copyright © 2022 Centrum Rozwoju APERIO

Top